•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Regionálny úrad verejného zdravotníctva -Deratizácia- Vyhláška

 04.08.2016

 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov


Tel.: 056/672 4885      FAX: 056/672 6474      E-mail: ruvztv@uvzsr.sk      IČO: 17335434                                   
Číslo: A/2016/00536/HŽP                                                                    Trebišov: 30. marca 2016

VEC: Oznámenie o začatí správneho konania

V súvislosti s premnožením hlodavcov, najmä potkanov vo viacerých častiach okresu Trebišov, správny orgán začína v zmysle §18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok") správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § l2 ods. 2 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrenia spočívajú v povinnosti účastníkov konania vykonať a preukázať vykonanie regulácie škodcov v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) na území okresu Trebišov v termíne od 1.4.2016  do 15.5.2016 vo vymedzených objektoch.

Vzhľadom na naliehavý verejný záujem na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení a potrebu urýchlenej realizácie týchto protiepidemiologických opatrení, správny orgán považuje za nevyhnutnosť bezodkladne vydať aj rozhodnutie o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Právo účastníka konania vyjadriť sa k podkladom pre vydanie prvostupňového rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku, ktoré ste nemohli uplatniť v tomto konaní, si môžete uplatniť v rámci prípadného odvolacieho konania.


                                                                       
                                                                                            MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v.r.
                                                                                                           regionálna hygienička
                                                                  

Doručí sa (podľa rozdeľovníka):

1.  Všetky mestá a obce okresu Trebišov
2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí prevádzkujú vybrané zariadenia            na území okresu Trebišov


REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov


Tel.: 056/672 4885      FAX: 056/672 6474      E-mail: ruvztv@uvzsr.sk      IČO: 17335434                                   

Číslo: A/2016/00536/HŽP-01                                                               Trebišov: 30. marca 2016          
          

VEREJNÁ VYHLÁŠKA


R o z h o d n u t i e
            
            
          
            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariaďuje toto
            
o p a t r e n i e
            
            zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01. 4. 2016 do 15. 5. 2016 takto:
            
            
            1. Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov - v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Potvrdenie o vykonaní deratizácie predložiť tunajšiemu správnemu orgánu do 31.5. 2016.
            2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, a potvrdenie tohto subjektu o vykonaní deratizácie uchovať po dobu 3 mesiacov.
            3. Fyzické osoby – v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

          
            Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok prípadne podaného odvolania, a to z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho v ochrane zdravia ľudí pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.
                      
O d ô v o d n e n i e:
            
            Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Keďže uvedené hlodavce disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch. V záujme predísť tomuto stavu a tým dosiahnuť minimalizáciu epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.
            Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia, vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.
            Regulácia živočíšnych škodcov je v zmysle § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení nariaďovaných orgánmi verejného zdravotníctva. Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce, ktorým boli opatrenia nariadené.
            Fyzická osoba musí vedieť preukázať splnenie uloženého opatrenia pokladničným dokladom o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý a ktorý fyzická osoba uchová aspoň po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia. V prípade zabezpečenia povinnosti prostredníctvom subjektu oprávneného na profesionálne vykonávanie deratizácie, sa splnením povinnosti fyzická osoba preukáže potvrdením o profesionálnom vykonaní deratizácie, ktoré jej tento subjekt vystaví.
            Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, si uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia, po dobu 3 mesiacov.
            Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť povolenie príslušného orgánu veterinárnej správy, v zmysle § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a požiadaviek nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011,  ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice. 
            Vzhľadom na uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
            
            


            
P o u č e n i e:

            Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove na adresu uvedenú v záhlaví tohto rozhodnutia.
            Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.
            Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
          
          
          
                                                                                             MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v.r.
                                                                                                            regionálna hygienička
                                                                  

Vybavuje:
Referát hygieny životného prostredia  tel. č.: 056/6660199

          
          
Rozdeľovník:

1.  Všetky mestá a obce okresu Trebišov
2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí prevádzkujú vybrané zariadenia            na území okresu Trebišov

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00, 13:00-15:30   

  Utorok:    nestránkový deň 

  Streda:    07:30-12:00, 13:00-16:00 

  Štvrtok:   nestránkový deň

   Piatok:    07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár