•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku

 04.08.2016

 Obec Strážne, Ružová 157/21, 076 52 pošta Veľký Horeš, IČO: 00 331 961

Číslo:         89/2016                                                                 zo dňa                 11.04.2016


Vec: Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Strážne

1.                  Obec Strážne, Ružová 157/21, 076 52 pošta Veľký Horeš, IČO: 00 331 961 týmto v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) v spojení s ust. § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Strážnom č. 51 zo dňa 24.03.2016 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

2.                  Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok :

a.      stavba so súpisným číslom 77,druh stavby iná budova – úradná budova, postavená na pozemku registra „C“ parcelné č. 693/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2330 m2 a
b.      pozemok registra „C“ parcelné č. 693/2,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2330 m2

nachádzajúci sa v okrese Trebišov, obci Strážne, v katastrálnom území Strážne, na ulici Hlavnej, zapísaný Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1. Účel, na ktorý by mali byť nehnuteľnosti využité kupujúcim je realizovanie domovu seniorov.

3.                  Všeobecná hodnota majetku, t.j. minimálna cena,za ktorú sa predmetné nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je stanovená znaleckým posudkom číslo 53/2016 zo dňa 07.04.2016 vo výške 39.500,-  eur  za celok.

4.                  Lehota na doručovanie cenových ponúkzáujemcov sa stanovuje do 27.04.2016 do 12.00 hodiny.

5.                  Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Strážnom, alebo poštou na adresu: Obec Strážne, Ružová 157/21, 076 52 pošta Veľký Horeš tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Strážnom do 27.04.2016 do 12.00 hodiny.

6.                  Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Stavba č. 77 a parcela č. 693/2 – Neotvárať!“.

7.                  Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) Označenie záujemcu:
- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.
- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.
b) Označenie nehnuteľnosti – stavby a pozemku (predmetu kúpy), a to: súpisné číslo stavby, číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.
c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za nehnuteľnosti.
d) Účel využitia nehnuteľností – realizovanie domovu seniorov.
e) Čestné vyhlásenie záujemcu:
- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 Zákona. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.
- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 Zákona.
f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností), náklady ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, geometrického plánu, a pod.) a ako aj náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy.

8.                  Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9.                  Obec Strážne si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

10.              Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11.              Obec Strážne si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

12.              Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

13.              V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 056 63 97 241 alebo osobne na Obecnom úrade v Strážnom, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.


V Strážnom, dňa: 11.04.2016

Július Horváth,DiS - starosta obce

Prílohou tohto zverejnenia sú aj vzory na podávanie cenových ponúk.
  1 2 3 4 5 6

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00, 13:00-15:30   

    Utorok:    nestránkový deň 

    Streda:    07:30-12:00, 13:00-16:00 

    Štvrtok:   nestránkový deň

     Piatok:    07:30-12:00

  Fotogaléria

  Kalendár