•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Odpredaj - nehnuteľného majetku Obce

 30.04.2019

   Obecné zastupiteľstvo v Strážnom podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Obce Strážne – spoluvlastníckeho podielu 1/6-iny k celku z nehnuteľností zapísaných na LV č. 1227 k. ú. Strážne, obec Strážne, okres Trebišov pozemok parc. č. 574/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1012 m2, pozemok parc. č. 574/2 záhrada o výmere 1386 m2, pozemok parc. č. 574/3 záhrada o výmere 157 m2 ako parcely reg. „C“ evidované na katastrálnej mape za kúpnu cenu 0,35 EUR/m2 do vlastníctva Emílie Fekeovej, bytom Námestie Pionierov 152, 076 43 Čierna nad Tisou z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktoré spočíva v tom, že menovaná je vlastníčkou rodinného domu pod súpisným č. 210 stojaceho na pozemku parc. č. 574/1 a pozemky dlhodobo užíva, udržiava ich a platí za nich daň z nehnuteľností.

Zámer odpredaja nehnuteľností z dôvodu osobitného zreteľa bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Strážnom č. 11/2019 zo dňa 27.03.2019, ktoré bolo schválené všetkými poslancami Obecného zastupiteľstva a takto je splnená podmienka schválenia uznesenia najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zámer  previesť majetok obce týmto spôsobom bola zverejnená na webovej stránke Obce Strážne od 28. marca 2019 až do schválenia tohto uznesenia.

V Strážnom, dňa 25.04.2019

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00, 13:00-15:30   

  Utorok:    nestránkový deň 

  Streda:    07:30-12:00, 13:00-16:00 

  Štvrtok:   nestránkový deň

   Piatok:    07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár