•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zámer - Prevedenie majetku obce

 28.03.2019

Obecné zastupiteľstvo v Strážnom podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer previesť majetok Obce – spoluvlastnícky podiel 1/6-inu k celku z nehnuteľností zapísaných na LV č. 1227 k. ú. Strážne, obec Strážne, okres Trebišov pozemok parc. č. 574/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1012 m2, pozemok parc. č. 574/2 záhrada o výmere 1386 m2, pozemok parc. č. 574/3 záhrada o výmere 157 m2 ako parcely reg. „C“ evidované na katastrálnej mape za kúpnu cenu 0,35 EUR/m2 do vlastníctva Emílie Fekeovej, bytom Námestie Pionierov 152, 076 43 Čierna nad Tisou z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktoré spočíva v tom, že menovaná je vlastníčkou rodinného domu pod súpisným č. 210 stojaceho na pozemku parc. č. 574/1 a pozemky dlhodobo užíva, udržiava ich a platí za nich daň z nehnuteľností.

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00, 13:00-15:30   

  Utorok:    nestránkový deň 

  Streda:    07:30-12:00, 13:00-16:00 

  Štvrtok:   nestránkový deň

   Piatok:    07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár