•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zmena územného plánu č.5

 08.01.2018

OZNÁMENIE

o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 5

Územného plánu obce Strážne

Obec Strážne zabezpečuje v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmenenom a doplnenom (stavebný zákon) spracovanie zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu obce (ÚPN-O). Spracovateľom ZaD ÚPN-O je Ing. arch. Eva Mačáková, autorizovaný architekt.

Rámcová charakteristika navrhovaných zmien a doplnkov:

číslo

zmeny

názov lokality resp. zmeny

popis zmeny

5a

Rodinný

dom

Navrhuje sa plocha pre rodinný dom na pozemku v obytnej zástavbe, kde v schválenom ÚPN sú navrhnuté plochy pre šport a verejnú zeleň  na pozemku s parc. č. 8,9,10/1 a 10/2.

Pôvodná navrhovaná funkčná plocha:  plochy športu a verejnej zelene

Navrhovaná funkčná plocha: vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná

5b

Bar

Navrhuje sa bar v objekte rodinného domu v obytnej zástavbe na pozemkoch s parc. č. 40/4, 40/5 a 40/6.

Pôvodná navrhovaná funkčná plocha:  plocha vidieckej obytnej zástavby nízkopodlažnej

Navrhovaná funkčná plocha: plocha občianskej vybavenosti

5c

Parkovisko

Mení sa časť navrhovanej plochy pre rodinný dom na parkovisko pre navrhovaný bar na pozemkoch  s parc. č. 38/3 a 38/4.

Pôvodná navrhovaná funkčná plocha: navrhovaná plocha vidieckej obytnej zástavby nízkopodlažnej

Navrhovaná funkčná plocha: plochy dopravy

5d

Park I.

Na ploche medzi materskou školou a bytovkou sa navrhuje park na pozemku s parc. č. 101/1.

Pôvodná navrhovaná funkčná plocha:  plocha obč. vybavenosti

Navrhovaná funkčná plocha: plocha verejnej zelene

5e

Garáže

Medzi bytovkou a navrhovaným parkom sa navrhujú garáže pre byty v jestvujúcej bytovke  na pozemku s parc. č. 101/1.

Pôvodná navrhovaná funkčná plocha: plochy občianskej vybavenosti bytových domov

Navrhovaná funkčná plocha: plochy výroby a technickej vybavenosti

5f

Park II.

Navrhuje sa park na ploche bývalého močiara, ktorý je už 10 rokov vyschnutý na pozemku s parc. č. 276. Podmienkou realizácie parku je odsúhlasenie projektovej dokumentácie na park Správou CHKO Latorica.

Pôvodná navrhovaná funkčná plocha: plochy močiara

Navrhovaná funkčná plocha: plochy verejnej zelene

5g

Zmeny v záväznej časti ÚPN-O

Dopĺňa sa funkčné využitie plôch v bode 2.5. záväznej časti ÚPN-O

Do úplnej dokumentácie ZaD ÚPN-O Strážne možno nahliadnuť na obecnom úrade alebo na internetovej stránke http://www.strazne.sk/-samosprava.

Prerokovanie zmien a doplnkov v zmysle ustanovení § 22 stavebného zákona sa uskutoční na Obecnom úrade v Strážne

dňa 23. januára 2018 o 15:00 hod.

s výkladom spracovateľa a obstarávateľa zmien a doplnkov územného plánu.

Pripomienky zo strany občanov a právnických osôb pôsobiacich na území obce Strážne možno vzniesť písomne poštou alebo osobným doručením, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár