•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zmena územného plánu č.4

 26.09.2017

Obec Strážne zabezpečuje v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmenenom a doplnenom (stavebný zákon) spracovanie zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu obce (ÚPN-O). Spracovateľom ZaD ÚPN-O je Ing. arch. Eva Mačáková, autorizovaný architekt.
Formou ZaD sa má zabezpečiť zmena funkčnej plochy určenej pôvodne pre výstavbu rodinných domov na funkčnú plochu pre bytové domy.
Do dokumentácie ZaD možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Strážnom alebo na internetovej stránke http://www.strazne.sk/-samosprava.
Prerokovanie zmien a doplnkov v zmysle ustanovení § 22 stavebného zákona sa uskutoční na Obecnom úrade v Strážnom

dňa 10. októbra 2017 (utorok) o 13:00 hod.

s výkladom spracovateľa a obstarávateľa územného plánu.
Vaše stanovisko očakávame do 30 dní od doručenia tohto oznámenia – po tomto termíne budeme v zmysle § 22, ods. 5 stavebného zákona č. 50/1976. Zb. predpokladať, že nemáte pripomienky k návrhu ZaD ÚPN-O Strážne (netýka sa inštitúcií vydávajúcich stanovisko podľa špeciálnych zákonov pred schválením ZaD ÚPN-O).

S pozdravom

Július Horváth, DiS
starosta obce
 

Zverejnené dňa 26.9.2017

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00, 13:00-15:30   

  Utorok:    nestránkový deň 

  Streda:    07:30-12:00, 13:00-16:00 

  Štvrtok:   nestránkový deň

   Piatok:    07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár