•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ - Óvoda obce Strážne

 06.06.2017

 OBEC  STRÁŽNE  - ÖRÖS KÖZSÉG

                            Ružová ulica  157/21

                         076 52   Strážne -  Örös

                             IČO: 0331961 , DIČ: 2020730569     

                                                       

            Obec Strážne v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy – Óvoda v Strážnom

Kvalifikačné predpoklady

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie predpoklady

 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z.
 • Organizačné a riadiace schopnosti
 • Ovládanie štátneho a maďarského jazyka

Požadované doklady

 • Prihláška do výberového konania
 • Profesijný životopis
 • Fotokópie dokladov o vzdelaní
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Potvrdenie o pedagogickej praxi
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov)

Uzávierka prijímania prihlášok:  30.06.2017  do 12.00 hod.

Prihlášky v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ MŠ – Óvoda Strážne – neotvárať“ posielať na adresu:

Obec Strážne

Ružová 157/21

076 32

alebo osobne na Obecný úrad v Strážnom.

     Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania. 

V Strážnom , dňa 05.06.2017

                                                                                             

Július Horváth, DiS

                                                                                                  starosta obce                    

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00, 13:00-15:30   

  Utorok:    nestránkový deň 

  Streda:    07:30-12:00, 13:00-16:00 

  Štvrtok:   nestránkový deň

   Piatok:    07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár