•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Strážne

 06.06.2017

 OBEC  STRÁŽNE  - ÖRÖS KÖZSÉG

                            Ružová ulica  157/21

                         076 52   Strážne -  Örös

                             IČO: 0331961 , DIČ: 2020730569     

                                                       

V ý b e r o v é     k o n a n i e

  n a    f u n k c i u     h l a v n é h o        k o n t r o l ó r a    o b c e  S t r á ž n e

OBEC Strážne

V Y H L A S U J E

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Strážne na piatok 30.06.2017

na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Strážne

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra (úväzok 0,20 ) musí spĺňať:

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. Výhodou je:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru
  • skúšky hlavného kontrolóra
  • prax v kontrolnej činnosti alebo prax vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej
  • prax v kontrolnej činnosti alebo prax vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej
  • znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce
  • znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce
  • morálna bezúhonnosť

3. Náležitosti prihlášky:

- osobné údaje kandidáta /meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé  

  bydlisko,  kontaktný údaj – tel, e-mail/

- výpis z registra trestov  (nie starší ako 3 mesiace)

- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis

- kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

- čestné prehlásenie o odbornej praxi

- čestné prehlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11  

  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely vykonania voľby

  HK

4. Spôsob doručenia prihlášky:

Písomnú prihlášku doručí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Strážne spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 7 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 23.06.2017 do 15:00 h v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Strážne – NEOTVÁRAŤ,“ osobne alebo poštou na adresu: Obec Strážne, ul. Ružová 157/21, 076 52 Strážne

Vyvesené na úradnej tabuli obce Strážne a na internetovej stránke obce

dňa 06.06.2017

                                                                 Július Horváth, Dis

                                                                            starosta obce

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00, 13:00-15:30   

  Utorok:    nestránkový deň 

  Streda:    07:30-12:00, 13:00-16:00 

  Štvrtok:   nestránkový deň

   Piatok:    07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár