•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zámer o zámene pozemkov

 04.08.2016

Obec Strážne, IČO:  0031961, so sídlom ul. Ružová 157/21, Strážne, PSČ 076 52
____________________________________________________________________   


Číslo:    115/2016                                                                                 Strážne dňa 06.05.2016                                   Z á m e r


     Obec Strážne, IČO:  0031961, so sídlom ul. Ružová 157/21, Strážne, PSČ 076 52, zastúpená Júliusom Horváthom, DiS., starostom obce v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov touto cestou zverejňuje zámer zameniť nehnuteľností vo vlastníctve obce v k. ú. Strážne podľa geometrického plánu Alexandra Varkondu, Kráľovský Chlmec zo dňa 12.04.2016 číslo: 35476451-039/2016 novovytvorenú par.č.2098/15 tr.tr.porasty o výmere 2008m2 v celosti, jedná sa o parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape za nehnuteľností v k. ú. Strážne par.č.2173 tr.tr.porasty o výmere 2252m2 v podiele 1/12, par.č.2174 orná pôda o výmere 3730m2 v podiele 1/12, par.č.2175 tr.tr.porasty o výmere 2569m2 v podiele 1/12, par.č.2176 orná pôda o výmere 8092m2 v podiele 1/12, par.č.2177 tr.tr.porasty o výmere 1802m2 v podiele 1/12, zapísané na LV č.569, jedná sa o parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, vo vlastníctve V. Bodzáša, ul. Hlboká 46, Kráľovský Chlmec, PSČ 07701. Titulom konečného vyrovnania V. Bodzáš zaplatí obci 200,-€ pri podpise zámennej zmluvy.
 
     Obec Strážne má zámer zameniť uvedenú nehnuteľnosť za spoluvlastnícky podiel vyššie uvedených nehnuteľností s vyššie menovaným z dôvodu, že má záujem na týchto nehnuteľnostiach realizovať aktivity  v prospech obce.  
  Július Horváth, DiS.,
      starosta obce     
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 06.05. 2016
Zverejnené na internetovej stránke obce dňa 06.05. 2016

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00, 13:00-15:30   

  Utorok:    nestránkový deň 

  Streda:    07:30-12:00, 13:00-16:00 

  Štvrtok:   nestránkový deň

   Piatok:    07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár